ˆ

Kurendy Burmistrza Dobrej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Miasto Dobra III i IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2023 rok - osoby fizyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Szanowni Państwo,

Burmistrz Dobrej informuje, że na terenie Miasta Dobra inkasent nie będzie pobierał III i IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2023 rok.
 
Prosimy więc aby  wpłaty dokonywać osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub przelewem na konto 16 8557 0009 0300 0172 2003 0010.
 
Terminy płatności podatków:
podatek od nieruchomości
III rata 15 września 2023 roku
IV rata 15 listopada 2023 roku
 
podatek rolny
III rata 15 września 2023 roku
IV rata 15 listopada 2023 roku
 
podatek leśny
III rata 15 września 2023 roku
IV rata 15 listopada 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-08 12:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-08 12:16:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08 12:51:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga, ważny komunikat!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Dobrej informuje o przedłużeniu terminu składania ankiet na potrzeby ewidencji kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra.
 
Termin składania ankiet został przedłużony do 30 września 2023 roku.
 
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 ustawy, Dz.U. z 2022, poz. 2519), narzuciła gminom obowiązek prowadzenia ewidencji systemu kanalizacji sanitarnej, szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości z terenu gminy Dobra, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie ankiety dotyczącej sposobu gromadzenia nieczystości płynnych. Druk zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Dobrej.
 
Można go również pobrać ze strony internetowej https://www.dobra24.pl/pl/16/informacje/2/667/
 
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć, wybierając jedną z dróg:
1) osobiście dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dobrej
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 625-730 Dobra, woj. wielkopolskie
3) drogą elektroniczną na adres:
 
Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylenie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-31 20:52:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-31 20:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31 20:57:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wygaśnięcie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (mewy śmieszki) wyznaczonego w miejscowości Miłkowice.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku zawiadamia o wygaśnięciu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (mewy śmieszki) wyznaczonego w miejscowości Miłkowice 62-730 Dobra w linii brzegowej zbiornika retencyjnego Jeziorsko (N 51.834442 , E 18.673069).
 
W załączeniu rozporządzenie nr 5/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu tureckiego.

Załączniki

  • Wygaśnięcie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-08-08 09:29:54 | Data wytworzenia informacji: 2023-08-08 | Rozporządzenie nr 5/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku z dnia 3 sierpnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-08 09:24:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-08 09:25:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-09 08:30:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundusz sołecki na 2024 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Szanowni Państwo,
 
Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim Burmistrz Dobrej przekazał sołtysom Gminy Dobra informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w 2024 roku.
Łączna wartość funduszu sołeckiego w 2024 roku wyniesie 744 092,37 zł.

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy :
1) Sołtysa,
2) Rady Sołeckiej,
3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 
Oznacza to, że każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić propozycję swojego wniosku. Należy jednak pamiętać, że może być on przedmiotem obrad zebrania wiejskiego tylko wtedy, gdy podpisze się pod nim co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Załącznikiem do wniosku powinna być wtedy pisemna lista poparcia lub uzyskane poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu podjętym na zebraniu wiejskim.
 
Wniosek sołectwa powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w  nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji:
1) termin złożenia wniosku (do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy)
2) określenia przedsięwzięć - zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą posiadać cechy wymagane przepisami art. 1 ust. 3 ustawy, tj.:
   a) mieścić się w katalogu zadań własnych gminy,
   b) służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
   c) być zgodne ze strategią rozwoju gminy,
3) uzasadnienia przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku (w  szczególności wykazania, iż przedsięwzięcie odpowiada wymogom służącym poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy),
4) oszacowania kosztów (koszt przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku powinien zawierać szacunkowy koszt jego realizacji i mieścić się w  kwocie środków przypadających sołectwu na dany rok).
Pamiętać należy, że realizacja zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego może być związana z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń, przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel.

Przy planowaniu wydatków trzeba również wziąć pod uwagę, iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 
Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usuwania skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.
Istnieje możliwość realizacji zadania wspólnie z innym Sołectwem, co pozwala na połączenie sił i realizację większych projektów.

Uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołtys przekazuje Burmistrzowi Dobrej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2024 rok.

Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) protokół z zebrania wiejskiego (sposób zwołania i przeprowadzenia zebrania reguluje statut sołectwa)
2) uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,
3) listę obecności z zebrania (jako załącznik do protokołu).Pliki do pobrania:
1) wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2) uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
3) lista obecności na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego
4) porządek obrad zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego
5) protokół z przebiegu zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego 
6) uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVI/261/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
7) uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIV/137/16 z dnia 10 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-01 12:41:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-01 12:41:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-01 12:47:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Susza 2023 - zgłoszenia elektronicznie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami Burmistrz Dobrej informuje, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę jest złożenie elektronicznego wniosku przez producenta rolnego za pośrednictwem aplikacji suszowej. Zgłoszenia przez aplikację można dokonać nawet po zbiorach przez stronę: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
 
Nie ma więc konieczności składania wniosku o oszacowanie strat suszowych przez komisję d/s  szacowania szkód w uprawach rolnych.
 
W przypadku, gdyby rolnik chciał aby dodatkowo szacowania dokonała również komisja poprzez weryfikację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu, przez wypełnienie papierowego wniosku (wzór w załączniku) do Urzędu Miejskiego w Dobrej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.
 
Warunkiem weryfikacji przez komisję jest jednak pozostawienie plonu na polu do czasu wizytacji komisji.
 
Uwaga! Komisja nie sporządza protokołu z szacowania strat, a jedynie raport z wizji w gospodarstwie rolnym. Raport ten jest dokumentem dobrowolnym i sporządzanym na papierowy wniosek. Raport nie zastępuje zgłoszenia szkody i nie zwalnia rolnika z konieczności złożenia elektronicznego wniosku przez aplikację suszową.

Więcej informacji pod nr tel.: 63 279 99 35.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-26 12:59:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-26 12:59:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02 10:12:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!
 
24 lipca 2023 r.
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.
 
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
 
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
 
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.
 
Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
 
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
 
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.
 
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
 
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
 
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!
 
uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-26 11:50:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-26 11:51:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-26 11:51:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa - od 1 lipca 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
 
Od tego dnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.
 
Kto otrzyma świadczenie?
Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
3) osiągnęła wiek:
w przypadku kobiet - 60 lat,
w przypadku mężczyzn - 65 lat.
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości  pełnienia tej funkcji.

Do okresu, o którym mowa w pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jak złożyć wniosek
Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
1) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz
2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Od kiedy przysługuje świadczenie?
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15 dnia każdego miesiąca.

Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Komu nie przysługuje świadczenie
Świadczenie nie przysługuje:
1) osobie, która pełniła funkcję sołtysa wyłącznie przed rokiem 1990,
2) osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez krócej niż dwie kadencje i krócej niż 8 lat,
3) osobie, która nie osiągnęła wieku: kobieta – 60 lat, mężczyzna 65 lat,
4) osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Dobrej
Od dnia 3 lipca 2023 r. Urząd Miejski w Dobrej będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Dobra.

W związku z powyższym Burmistrz Dobrej, na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych, będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miejskiego, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Więcej informacji:


Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Dobrej
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
tel. 63 279 99 31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-22 12:46:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-28 10:25:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-06 12:18:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca aplikacji eKurenda

Akapit nr 1 - brak tytułu

eKurenda w Gminie Dobra – aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy
 
Burmistrz Dobrej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców udostępnia bezpłatną aplikację eKurenda, dzięki której najważniejsze informacje urzędowe dotrą do mieszkańców natychmiast po ich opublikowaniu. Wystarczy tylko posiadanie smartfona z dostępem do Internetu.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w Twojej gminie? Wystarczą trzy kroki abyś cieszył się najświeższymi informacjami z Twojego sołectwa i Gminy.
  • Pobierz aplikację www.ekurenda.pl lub w Sklepie Play wpisz nazwę aplikacji „ekurenda”.
  • Wpisz nazwę swojego sołectwa, lub jeśli jesteś mieszkańcem Dobrej wpisz nazwę Dobra.
  • Gotowe!

Aplikacja służy do odczytu kurendy oraz pozostałych informacji przekazywanych do mieszkańców danego sołectwa. Mieszkańcy instalują aplikację i wpisują nazwę swojego sołectwa. Gmina umieszcza w aplikacji treści kurend. Aplikacja każdorazowo powiadamia użytkownika o nowych kurendach, do których użytkownik ma szybki i łatwy dostęp w swoim telefonie.

Aby pobrać aplikację należy wpisać w przeglądarkę swojego telefonu adres: www.ekurenda.pl lub w Sklepie Play nazwę aplikacji „ekurenda”.
 
eKurenda w Gminie Dobra aplikacja mobilna dla...

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-08 18:30:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-08 18:30:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-08 18:39:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »