ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory ławników

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-21 08:42:38 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027
 

 
Burmistrz Dobrej informuje, że zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Rejonowego w Turku,
na podstawie przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ogłasza się nabór uzupełniający kandydatów na ławnika (1 osoba) do Sądu Rejonowego w Turku
na kadencję 2024 - 2027.
 
Termin zgłaszania kandydatów Radzie Miejskiej w Dobrej upływa w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są w załączeniu do niniejszej informacji oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dobrej:
1) Biuro Obsługi Klienta, pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra, parter, tel. 63 279 99 31, e-mail:
2) Biuro Rady Miejskiej, pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra, pokój nr 10, tel. 63 279 99 32, e-mail:

Dodatkowych informacji udziela również Sekretarz Dobrej: tel. 63 279 90 11, e-mail:
 
godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobrej:
poniedziałek od  7.30 do 16.30
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od  7.30 do 14.30
 
Wszelkie informacje dotyczące kwalifikacji kandydatów na ławników, wyłączeń oraz trybu zgłaszania kandydatów znajdują się w art. 158 -163 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.), dalej "ustawa", z zastrzeżeniem, że do wyborów uzupełniających nie stosuje się terminów kalendarza wyborczego przewidzianych dla naboru podstawowego.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy:
[...] § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. [...]
 
Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za:
1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;
2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
3) wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku. Właściwą dla kandydatów z terenu gminy Dobra jest Rada Miejska w Dobrej.
Urząd Miejski w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
tel. 63 279 90 11
Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 279-99-31
e-mail:
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
 
Załączniki:
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Wzór wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.)
Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wszystkie załączniki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 08:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-21 08:42:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21 10:59:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony