ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Składanie petycji
Petycję można złożyć pisemnie:
1) pocztą przesyłając na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
2) pocztą elektroniczną przesyłając na adres ,
3) w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu oraz telefonicznie.

Opłaty
Złożenie petycji jest bezpłatne.
 
Termin i sposób załatwienia
Odwzorowanie cyfrowe petycji wniesionej do Burmistrza Dobrej oraz informację zawierającą: temat petycji, datę złożenia, imię i nazwisko wnoszącego albo nazwę podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana, zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Dobrej. W przypadku braku zgody wnoszącego petycję na ujawnienie jego danych osobowych, dane te są anonimizowane i nie są umieszczane w BIP.
Informacja w BIP jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.
 
Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.
 
Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz Dobrej może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycje wielokrotne).
W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.
Burmistrz zawiadamia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Burmistrz ogłasza sposób jej załatwienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej. Ogłoszenie w BIP zastępuje zawiadomienie.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Burmistrz Dobrej załatwia petycję w ramach swojego zakresu zadań. Jeżeli nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.
 
Podstawa prawna
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.)
przepisy Zarządzenia .....
 
Jakie informacje powinna zawierać petycja:
Petycja składana w swoim imieniu:
imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
oznaczenie  organu, do którego składana jest petycja,
opis przedmiotu petycji,
podpis. Jeśli petycja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Może być także podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Petycja składana przez grupę podmiotów:
imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
nazwę organu, do którego składana jest petycja,
opis przedmiotu petycji,
podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 
 
Petycja składana w czyimś imieniu zawiera dodatkowo:
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja,
miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja
potwierdzenie zgody podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę należy dołączyć do petycji. W przypadku braku potwierdzenia, petycja nie będzie rozpatrzona.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej danych osobowych  wnoszącego petycję lub danych osobowych podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana. 
Jeżeli petycja złożona w imieniu własnym nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego, to pozostanie bez rozpatrzenia.
Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego z ww. grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z ww. grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji, to pozostanie bez rozpatrzenia.
 
Jeżeli  petycja:
nie będzie spełniać wymogów co do formy jej złożenia,
nie będzie zawierać oznaczenia  podmiotu, do którego jest składana,
nie będzie z niej wynikać, czego dotyczy, 
imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji adresat petycji zwróci się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli  braki nie zostaną usunięte lub nie zostaną złożone wyjaśnienia co do treści petycji w ww. terminie, to petycja pozostanie bez rozpatrzenia.
Aby uniknąć błędów, można skorzystać z wzoru petycji.
 
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dobrej, z siedzibą pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: lub tel. 531641425
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, którym jest rozpatrzenie petycji wniesionej do Burmistrza Dobrej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia petycji.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 11:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 11:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 12:08:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »