ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Najnowsze informacje Urzędu Miejskiego w Dobrej

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 23 lipca 2024 roku nr IGOŚR.6220.3.2024.SW

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.3.2024.SW_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa 9 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 35 oraz 36, obręb Januszówka, gmina Dobra”. 
 
Dobra, dnia 23 lipca 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.3.2024.SW
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 572), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 9 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 35 oraz 36, obręb Januszówka, gmina Dobra”.  W postępowaniu bierze udział więcej niż 10 stron.
 
Zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w szczególności z decyzją, wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,  pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
 
Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej na stronie internetowej https://bip.dobra24.pl/. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejski w Dobrej, Sołectwa Januszówka i Sołectwa Zagaj.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-23 22:20:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-23 22:20:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-24 13:28:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Dobrej 26 lipca 2024 roku (piątek) godz. 8:00 (sesja nadzwyczajna)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska w Dobrej

Dobra, dnia 22 lipca 2024 roku

RO.0002.12.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Gminy Dobra, zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2024 roku (piątek) o godz. 8:00 w sali kameralnej Centrum Kultury w Dobrej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok (druk nr 34/2024).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030 (druk nr 35/2024).
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrej
/-/ Cezary Madaj
 
Kontakt:
Urząd Miejski w Dobrej
Referat Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
tel. 63 279 90 11
e-mail:

Obsługa Biura Rady:
Joanna Krawczyk
pokój nr. 10 (parter) 
tel. 63 279 99 32
e-mail:
 
Sekretarz Dobrej
Piotr Nowaczyk
pokój nr. 11 (parter) 
tel: 63 279 99 40
e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-23 11:45:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-23 11:45:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-23 12:13:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja P.RZT.70.101.2024/D/JK Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra w miejscowościach: Dobra, Długa Wieś, Żeronice, Ugory, Moczydła oraz części miejscowości Skęczniew zlokalizowanej wokół oczyszczalni. Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej, ul. Łąkowa 4, 62-730 Dobra.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-23 09:26:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-23 09:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-23 09:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytania ofertowe nr PSR.042.1.2024: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-18 22:11:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-18 22:11:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-18 22:11:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca występowania ognisk ASF u trzody chlewnej na terenie województwa wielkopolskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-16 17:30:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-16 17:30:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-16 17:40:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan ogólny gminy to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).
 
Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.
 
Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty wykonawcze do ustawy.
 
Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego, zbieranie wniosków, prace projektowe
1) Uchwała  nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dobra - kliknij
2) Dane przestrzenne dla planu ogólnego gminy Dobra - kliknij
 
 
kolejne planowane etapy.
Etap 2: projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazany do ustawowego uzgadniania i opiniowania
Etap 3: konsultacje społeczne projektu
Etap 4: rozpatrzenie uwag
Etap 5: projekt planu skierowany do uchwalenia
Etap 6: plan obowiązujący
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-15 16:55:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-15 16:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-15 19:38:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie nr GKI-GP.6733.42.2024 Wójta Gminy Turek z dnia 9 lipca 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Turek, dnia 9 lipca 2024 r.

GKI-GP.6733.42.2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Telekomunikacyjna linia kablowa w ramach inwestycji „Budowa relacji światłowodowej GPZ Turek Żuki - RS Dobra 2 w oparciu o linię SN 15kV Żuki-Dobra II"", na działkach o nr ewid.
 • 113, 126, 127/1, 127/3, 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 132/7, 132/8, 132/11, 132/17, 132/18, 132/20, 132/21, 133, 134, 135/4, 135/5, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 157, 168/1, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 250/2, 250/3, 251/3, 253/8, 256/3, 256/4, 257/2, 260/1, 260/2, 260/3, 260/6, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/4, 268, 269, 270/2, 271/1, 271/2, 273, 274, 278, 284/1, 284/3, 284/4, 285/3, 285/4, 286, 289, 386, 387, 401, 402, obręb Żuki, gmina Turek
 • 97, 198, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 206/4, 207, 208, 209, 210/10, 210/16, 210/17, 211, 212, 213, 214, 215/10, 216, 217/25, 218, 219, 220, 221, 251, 252, 253, 254, 255/4, obręb Turkowice, gmina Turek
 • 9/2, 10/1, 13, 14, 19/1, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 52, 57, 58, 61, 63, 66/1, 66/2, 67, 71, 72, 76/8, 87, 89/1, 89/2, 90, 96, 97/1, 97/3, 228/1, 228/3, 228/4, 229/2, 231, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek
 • 4, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 26/1, 27/1, 31, 86, 90/1, 92/1, 93, 94, 96/1, 97/1, 97/2, 101, 104/1, 108/5, 108/7, 108/8, 109, 110, 220/1, 321, 327, 332, 335, obręb Wietchinin, gmina Turek
 • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49, 50/1, 59, 60, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, obręb Kowale Pańskie, gmina Kawęczyn
 • 22/1, 24/1, 26, 28/1, 29, 30/1, 31/1, 199, 201, 203, obręb Stefanów, gmina Dobra
 • 155/1, 156, 160/1, 160/3, 165/2, 166, 168/2, 168/4, 168/5, 168/6, 171/1, 171/2, 172, 173, 180/4, 182/1, 182/2, 182/3, 183, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/12, 238/13, 239, 253, 283/2, 285, 286, 289/3, 289/4, 290, 296, 297, 585, 586, 587, 588, 594, 596, 614/3, 615, 617, 618, 619/1, 619/2, 620, obręb Mikulice, gmina Dobra
 • 33, 35, 36, 39/1, 39/2, 40/2, 52, 86, 167, 170/1, 181, 182, 184, 233, 577, obręb Długa Wieś, gmina Dobra
 • 1054/1, 1866, 2115, obręb Dobra, gmina Dobra
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w w/w sprawie.
 
Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-12 01:22:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-12 01:22:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-12 01:24:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 4 lipca 2024 roku nr IGOŚR.6220.4.2024.SW

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.4.2024.SW_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 14 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 173/1, obręb Skęczniew, gmina Dobra”.
 
Dobra, dnia 4 lipca 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.4.2024.SW
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz
art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 572), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 14 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 173/1 , obręb Skęczniew, gmina Dobra”. W postępowaniu bierze udział więcej niż 10 stron.
 
Zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w szczególności z decyzją, wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,  pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
 
Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej na stronie internetowej https://bip.dobra24.pl/. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, Sołectwa Skęczniew.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-05 21:38:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-05 21:38:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 21:51:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w roku 2024 (czerwiec)

Akapit nr 1 - brak tytułu

woda przydatna do spożycia - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON-HK.9020.14.3.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
 
woda przydatna do spożycia - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON-HK.9020.15.15.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
 
woda przydatna do spożycia - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON-HK.9020.15.14.2024 z dnia 9 maja 2024 r.

Załączniki

 • wodociąg publiczny Dobra (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-06-26 15:09:02 | Data wytworzenia informacji: 2024-06-06 | decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON-HK.9020.14.3.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
 • wodociąg publiczny Rzymsko (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-06-26 15:12:52 | Data wytworzenia informacji: 2024-06-06 | decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON-HK.9020.15.15.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
 • wodociąg publiczny Piekary (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-06-26 15:16:50 | Data wytworzenia informacji: 2024-05-09 | decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON-HK.9020.15.14.2024 z dnia 9 maja 2024 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-26 15:02:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-26 15:02:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-26 15:17:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bilans skonsolidowany Gminy Dobra za 2023 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kmieć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-26 11:20:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-26 11:20:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-26 11:21:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »