ˆ

Najnowsze informacje Urzędu Miejskiego w Dobrej

Lista informacji

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Rady Miejskiej w Dobrej w roku 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 12:32:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 12:32:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 12:32:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Burmistrza Dobrej w roku 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 12:31:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 12:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 12:31:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycje informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Składanie petycji
Petycję można złożyć pisemnie:
1) pocztą przesyłając na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
2) pocztą elektroniczną przesyłając na adres ,
3) w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu oraz telefonicznie.

Opłaty
Złożenie petycji jest bezpłatne.
 
Termin i sposób załatwienia
Odwzorowanie cyfrowe petycji wniesionej do Burmistrza Dobrej oraz informację zawierającą: temat petycji, datę złożenia, imię i nazwisko wnoszącego albo nazwę podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana, zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Dobrej. W przypadku braku zgody wnoszącego petycję na ujawnienie jego danych osobowych, dane te są anonimizowane i nie są umieszczane w BIP.
Informacja w BIP jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.
 
Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.
 
Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz Dobrej może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycje wielokrotne).
W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.
Burmistrz zawiadamia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Burmistrz ogłasza sposób jej załatwienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej. Ogłoszenie w BIP zastępuje zawiadomienie.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Burmistrz Dobrej załatwia petycję w ramach swojego zakresu zadań. Jeżeli nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.
 
Podstawa prawna
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.)
przepisy Zarządzenia .....
 
Jakie informacje powinna zawierać petycja:
Petycja składana w swoim imieniu:
imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
oznaczenie  organu, do którego składana jest petycja,
opis przedmiotu petycji,
podpis. Jeśli petycja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Może być także podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Petycja składana przez grupę podmiotów:
imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
nazwę organu, do którego składana jest petycja,
opis przedmiotu petycji,
podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 
 
Petycja składana w czyimś imieniu zawiera dodatkowo:
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja,
miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja
potwierdzenie zgody podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę należy dołączyć do petycji. W przypadku braku potwierdzenia, petycja nie będzie rozpatrzona.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej danych osobowych  wnoszącego petycję lub danych osobowych podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana. 
Jeżeli petycja złożona w imieniu własnym nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego, to pozostanie bez rozpatrzenia.
Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego z ww. grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z ww. grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji, to pozostanie bez rozpatrzenia.
 
Jeżeli  petycja:
nie będzie spełniać wymogów co do formy jej złożenia,
nie będzie zawierać oznaczenia  podmiotu, do którego jest składana,
nie będzie z niej wynikać, czego dotyczy, 
imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji adresat petycji zwróci się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli  braki nie zostaną usunięte lub nie zostaną złożone wyjaśnienia co do treści petycji w ww. terminie, to petycja pozostanie bez rozpatrzenia.
Aby uniknąć błędów, można skorzystać z wzoru petycji.
 
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dobrej, z siedzibą pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: lub tel. 531641425
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, którym jest rozpatrzenie petycji wniesionej do Burmistrza Dobrej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia petycji.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 11:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 11:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 12:08:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 22 września 2023 roku nr IGOŚR.6220.2.2023.ZS

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.2.2023.ZS_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, zlokalizowanej w obrębie Ugory, gmina Dobra wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.
 
Dobra, dnia 22 września 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.2.2023.ZS
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, zlokalizowanej w obrębie Ugory, gmina Dobra wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.
 
W postępowaniu bierze udział więcej niż 10 stron.
 
Zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w szczególności z decyzją, wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,  pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
 
Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej na stronie internetowej https://bip.dobra24.pl/.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 10:46:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 10:46:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 10:47:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Dobra za rok szkolny 2022/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-21 10:46:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-21 10:46:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21 10:46:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 62-730 Dobra
REGON: 300957013
NIP: 6681926545
Numer KRS: 0000315295
https://www.facebook.com
https://ziemiadobrska.wordpress.com
 
Stowarzyszenie "Zagraj"
Zagaj 6L, 62-730 Dobra
REGON: 384760740
NIP: 6682000258
Numer KRS: 0000811483
https://www.facebook.com
 
 
Zespół Śpiewaczy AleBabki
https://centrumdobrejkultury.pl/zespoly/
 
Zespół Śpiewaczy Serenada
https://centrumdobrejkultury.pl/zespoly/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 14:05:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 14:05:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 14:45:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

    ul. Dekerta 34 , 62-730 Dobra
    NIP: 6681957445
    REGON: 000971821
    tel./fax 63 289 22 88
    e-mail:
    BIP: https://bip.biblioteka.dobra24.pl
 
2) Centrum Kultury w Dobrej
    ul. Dekerta 34 , 62-730 Dobra
    NIP: 668 132 50 01
    REGON: 310500688
    tel./fax 63 279 93 43
    e-mail:
    ePUAP: /CKDOBRA/domyslna
    https://centrumdobrejkultury.pl/
    https://www.facebook.com/centrumdobrejkultury
    BIP: https://bip.ck.dobra24.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 13:29:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 13:29:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 13:29:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 20 września 2023 roku o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Rzymsko BG

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dobra, dnia 20 września 2023  r.
 
IGOSR.6831.8.2023
 
OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.):
1.   Informuję o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Rzymsko BG, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2, obręb 0023 Rzymsko BG, jednostka ewidencyjna Gmina Dobra, identyfikator działki 302703_5.0023.2, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2.   Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego, planowanej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej  nr 471 o przebiegu Opatówek – Koźminek – Lisków - Droga 83 /Dąbrowa/.
3.   Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy, od dnia ogłoszenia niniejszych informacji, zgłosiły się do Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10,  62-730 Dobra i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4.   Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
5.   Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz na tablicach informacyjnych sołectwa Rzymsko BG, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dobrej https://www.dobra24.pl/, https://bip.dobra24.pl/  a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 13:11:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 13:11:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 13:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja ARiMR dla posiadaczy zwierząt

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tureckie Biuro Powiatowe ARiMR zgodnie z art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uprzejmie przypomina, że w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2024 r. posiadacze zwierząt mają obowiązek uzupełnić w aplikacji IRZplus:
  1. w przypadku gatunku bydło, owce i kozy - „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz
  2. w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”.
Powyższe uzupełnienie należy zrobić niezwłocznie, nie czekając do terminu ostatecznego, można również tego dokonać w tutejszym biurze powiatowym – Pracownicy ARiMR służą w tym zakresie pomocą. Posiadacze którzy stawią się w tutejszym biurze powinni mieć hasło i login do e-wniosku.                         
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 63 249-47-10 lub 63-249-47-13.
materiał nadesłany: ARiMR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 09:10:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 09:10:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 09:10:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest samorząd Gminy Dobra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest samorząd Gminy Dobra jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189).

Do Rejestru prowadzonego przez Gminę Dobra wpisane są następujące instytucje kultury:
1) Biblioteka Publiczna w Dobrej, ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra
2) Centrum Kultury w Dobrej, ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra
  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 08:31:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 08:31:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 13:31:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji