ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 1/2023Drukuj informację Przetarg numer: 1/2023

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1/2023

Ogłaszający: Burmistrz Dobrej

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Dotyczy: czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha

Ogłoszono dnia: 2023-03-10 15:00:00 przez

Data przetargu

2023-04-19 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra - sala posiedzeń, pokój nr 13, I piętro

Księga wieczysta

KN1T/00031783/7

Cena wywoławcza

80 000,00 zł netto

Wadium

8 000,00 zł

Opis

IGOŚR.GK.6840.1.2022 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Dobrej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku –Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00031783/7. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, oznaczona numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha położona jest w obrębie Rzymsko, gm. Dobra. Budynek po byłej szkole podstawowej w zabudowie wolnostojącej, parterowy, nie podpiwniczony, ze strychem nad całością, pobudowany w latach 70-tych. Powierzchnia użytkowa budynku: 177,50 m2. Stan techniczny budynku – średni. Budynek wymaga remontu. Obecnie ściany budynku nie wykazują większych zarysowań, budynek nie jest ogrzewany, pokrycie dachowe do wymiany, stolarka w większości zniszczona, ściany wewnętrzne wymagają odmalowania, parkiet drewniany zniszczony. Budynek położony w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów upraw polowych. Wokół budynku liczne nasadzenia drzew użytkowych. Nieruchomość ogrodzona siatką metalową, ogrodzenie – brama i furtka z elementów metalowych. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej. Na nieruchomości – przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się również murowany z cegły i pustaka budynek gospodarczy, otynkowany, o złym stanie technicznym, w budynku częściowo zniszczona stolarka drzwiowa i okienna. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku nieruchomość znajduje się w I strefie zurbanizowanej, tereny usług – usługi pozostałe. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość znajduje się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 u. o g. n. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej, Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia 13.04.2023 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się chociażby do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.0050.15.2023 z dnia 10.03.2023r. Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2213). Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobra24.pl oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra bip.dobra24.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13 i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości. Drugi przetarg odbył się w dniu 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13 i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości. Trzeci przetarg odbył się w dniu 23 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13 i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.dobra24.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w tygodniku Echo Turku. W załączeniu zarządzenie Nr RO.0050.15.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 10.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha oraz powołania komisji przetargowej. Burmistrz Dobrej /-/ Tadeusz Gebler sprawę prowadzi: Marcin Derucki kontakt tel.: 63 279 99 26

Informacje dodatkowe

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Załączniki

  • zarządzenie Nr RO.0050.15.2023 z dnia 10.03.2023 roku (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-03-14 13:35:38 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-10 | w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha oraz powołania komisji przetargowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-14 13:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-14 13:33:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 13:44:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony