ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: FP.2110.1.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: FP.2110.1.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (IGOŚR)

Data udostępnienia: 2023-04-06

Ogłoszono dnia: 2023-04-06

Termin składania dokumentów: 2023-04-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: FP.2110.1.2023

Zlecający: Burmistrz Dobrej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;
6) wykształcenie wyższe
 
*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
b. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) lub podyplomowe** na kierunkach:
ochrona środowiska,
geodezja,
budownictwo,
zamówienia publiczne,
administracja;

2) znajomość regulacji prawnych w zakresie:
ustawy o samorządzie gminnym,
kodeksu postępowania administracyjnego,
prawa ochrony środowiska,
prawa wodnego,
prawa zamówień publicznych,
ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
 
3) minimum roczny staż pracy, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych;
 
4) biegła umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, itp.).
 
5) czynne*** prawo jazdy kat. B;
 
6) umiejętność analitycznego myślenia;
 
7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
 
8) terminowość, dokładność, odpowiedzialność, bezstronność, uczciwość.
 
**w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce
***kandydat, jeżeli posiada prawo jazdy kat. B powinien opisać posiadane kompetencje i doświadczenie w kierowaniu pojazdami

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowiska;
2) Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) Przygotowywanie projektów decyzji środowiskowych dla potrzeb inwestycji gminnych;
4) Zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości, porządku w gminie;
5) Koordynowanie prac związanych z sanitacją obszarów wiejskich;
6) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
7) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zagospodarowania stref ochronnych oraz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska;
8) Opracowanie sprawozdań i informacji dotyczących realizacji Programu Ochrony Środowiska;
9) Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie dotyczącym programu priorytetowego czyste powietrze w wymiarze 25% etatu;
10) Wydawanie opinii dla poszukiwania rozpoznawania prac geologicznych na terenie żwirowni;
11) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa;
12) Współdziałanie ze Spółkami Wodnymi, Wielkopolska Izbą Rolniczą, Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego;
13) Uczestniczenie w pracach komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie;
14) Przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych UE i krajowych dot. zadań infrastrukturalnych Gminy Dobra;
15) Składanie wniosków o płatność z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych Gminy Dobra;
16) Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych;
17) Opracowywanie projektów uchwał dotyczących zadań związanych z zakresem czynności;
18) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym na terenie gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

miejsce pracy:
praca w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra;
 
stanowisko pracy:
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, stanowisko pracy związane jest z odpowiedzialnością, decyzyjnością, nadmiernym stresem, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, spotkaniami z pracownikami i mieszkańcami, wymagająca również wyjazdów służbowych;
 
czas pracy:
pełny etat (40 godzin tygodniowo);
 
zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 z )

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny opatrzony klauzulą o następującej treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Dobrej w celach rekrutacyjnych oraz związanych z przygotowaniem dokumentacji i sprawozdawczości procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm.)”.
 
curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej opatrzone klauzulą o następującej treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Dobrej w celach rekrutacyjnych oraz związanych z przygotowaniem dokumentacji i sprawozdawczości procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm.)”.
 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 
wypełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie****;
 
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych****;
 
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe****;
 
nieposzlakowana opinia****;
 
oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska*****;
 
oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą danych osobowych****;
 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych****;
 
kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 
inne dodatkowe dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;
 
w celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i nr telefonu, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.
 
****wzór do pobrania ze strony BIP: https://bip.dobra24.pl
*****w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie, wzór oświadczenia do pobrania ze strony BIP: https://bip.dobra24.pl

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-04-19 15:30:00
b. Sposób:
Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.
 
c. Miejsce:
Oferty należy składać osobiście parter - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra lub przesłać pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 roku do godz. 15:30.
 
Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

 • Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami (PDF, 2.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-06 16:01:22 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-06 | Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim w Dobrej wraz z załącznikami
 • Załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 67 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-06 16:06:05 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-06 |
  1. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  2. oświadczenie kandydata (ust. 5 pkt. 5-9);
  3. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą danych osobowych;
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kmieć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-06 15:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-06 16:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-19 10:45:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony